Otizm

 

Otizm İle ilgili Makaleler

Global prevalence of autsim: A systematic review update

 


Otizmin Küresel yaygınlığı: Sistematik bir gözden geçirme güncellemesi

Detaylı Bilgi

 

Human Gut Microbiota from Autism Specctrum Disorder Promote Behavirol Symmptoms in Mice


Otizm spektrum bozukluğundan insan bağırsak mikrobiyotası farelerde davranışsal belirtileri teşvik etmektedir.

Detaylı Bilgi

Gastrointestinal flora and gastrointestinal status in children with autism–comparisonos to typical children and correlation wwith autism severity


 

Otizmli çocuklarda gastrointestinal flora ve gastointestinal durum – tipik çocuklarda karşılaştırmalar ve otizm şiddeti ile korelasyon

Detaylı Bilgi

Gastrointestinal Microflora Sttudies in Late-Onset Autism

 


Geç başlangıç otizimde Gastrointestinal Mikroflorra çalışmaları

Detaylı Bilgi

 

Gut Microbiota and Autism: Key Concepts and Findings


Bağırsak Mikrobiyotası ve Otizm: Temel Kavramlar ve Bulgular

Detaylı Bilgi

Gut microbiota in autism and mood disorders

 


Bağırsak Mikrobiyotası ve Otizm: Temel Kavramlar ve Bulgular

Detaylı Bilgi

Autism and Our Intestinal Microbiota

 


Otizm ve Bağırsak Mikrobiyotamız

Detaylı Bilgi

Targeting gut microbiome: A novel and potential therapy for autism

 


Bağırsak Mikrobiyomunu Hedefleme: Otizm İçin Yeni ve Potansiyel Bir Terapi  

Detaylı Bilgi

 

Neuro-immunopathogenesis in Autism


Otizmde Nöroimmünopatogenez 

Detaylı Bilgi

The Microbiome-Gut-Behavior Axis: Crosstalk Between the Gut Microbiome and Oliigodendrocytes Modulates Behavirol Responses


Mikrobiyom-Bağırsak-Davranış Ekseni: Bağırsak Mikrobiyomu ve Oligodendrositler Arasındaki Karşılıklı İletişim Davranışsal Tepkileri Ayarlar 

Detaylı Bilgi